Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Кирил и МетодијИсторијат на училиштето

Училиштето е именувано "Кирил и Методиј", со седиште во Тетово. Основач е Општина Тетово. Започна со работа во 1988 година како училиште каде што учениците ќе ce здобијат co основнo oбразование на два јазика: македонски и албански јазик.
ОУ "Кирил и Методиј" е централно училиште, во склоп на која е и периферното училиште во цело Фалише.

ОУ "Кирил и Методиј" се наоѓа во триаголникот на улиците "Благоја Тоска", "Видое Смилевски-Бато "и" Илинденска ", дел од градот Тетово на територијата на месната заедница "Тетекс". Месната заедница “Тетекс“ е со  мултиетнички состав: албанци, македонци, роми и други.

Вкупниот број на учениците достигнува 840 ученици, од кои 90% албанци и 10 % македонци, во 35 паралелки, од кои 27 на албански и 8 на македонски јазик.Училиштето работи во две смени. Училиштетo брои вкупно 69 работници од кои 56 наставници, 3 администратори (директор, педагог и секретар) и 10 текнички персонал.

Адреса: “Видео Смилевски Бато“ бб
Тел: 044 337 780
Е-маил: um_kim_tet@yahoo.com    
Патронатот: 24 Мај
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014