Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Средни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
С.У. 8 СептемвриСредното Економско Училиште „8 Септември,, - Тетово е формирано од cтрана  на Владата на Република Македонија со акт за основање бр.23-1785/3 од 11.07.1996 година за образовен профил економски техничар со седиште во град Тетово на ул. „Борис Кидрич„-бб, со акт број 11-339/1 од 21.01.1997 година. Училиштето е верифицирано од страна на Министерството за образование и физичка култура, а е регистрирано со акт број 5587/97 од 29.12.1997 година во Основниот суд во Скопје под број на регистарска влошка 1-69731.

Со Решение бр.11-9/3 од 16.05.2006 на Министерството за образование и наука се одобрува реализација на стручно образование од Економска, правна и трговска струка  за образовниот профил Економски техничар и образовниот профил Правен техничар.

За учебната 2012/13 година образовниот профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР се реализира  во паралелките од I-ва до IV-та годинa на македонски и албански наставен јазик, а образовниот профил ПРАВЕН ТЕХНИЧАР се реализира  во I-ва до IV-та годинa  на албански наставен јазик и   I-ва и  II-ра и  III-та  година на македонски наставен јазик. 
Училиштетo брои вкупно 69 работници од кои 56 наставници, 3 администратори (директор, педагог и секретар) и 10 текнички персонал.


Адреса: “Борис Кидрич“, бб
Тел: 044 334-317; 350-120
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014