Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Средни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. Кирил ПејчиновиќТетовската гимназија има доста стара историја. Таа започна со работа од 1910 година, во објектот на поранешното медицинско училиште. Од 1912 до 1929 година образовниот процес се одвиваше на спрско-хрватски јазик со неколку прекини поради Балканските војни и Првата светска војна.

Од учебната 1929/1930 до 1939/1940, за време на Кралството СХС, образовниот процес се вршеше непрекинато. Во тоа време гимназијата била нарекувана: Реална државна гимназија во Тетово.

Но, образованието во гимназија било овозможено само за ограничен број на деца кои потекнуваат од побогати семејства од градот и селата околу него.

Во текот на Втората светска војна, почнувајќи од 17-ти февруари 1941 година наставниот процес се одвиваше на албански јазик, а гимназијата беше именувана како „Хасан Таксини“, а  како прв директор беше именуван г. Кел Гаши. Наставниот процес се одвиваше до ноември 1944 година.

По антифашистичката војна, гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ повторно започна со работа на 27-ми февруари 1945 година. Одлуката беше донесена на Заседанието на АСНОМ на 3 - ти ноември 1944.  Во првата учебна година условите за работа беа доста лоши, но со помош на професорите и работата на учениците за кратко време беа создадени можности за нормална воспитно-образовна работа. Иако фондот на наставните часови беше голем, сепак наставата се одвиваше непрекинато и успешно.

Во учебната 1945/1946 година биле запишани вкупно 277 ученици во 8 паралелки од I до VIII-мо одделение. Наставниот процес се реализирал со вкупно 11 наставници предводени од првиот директор Јован Мојсов. Првата генерација на матуранти, вкупно 13, дипломираа во учебната 1946/1947 година. Секоја учебна година бројот на матуранти се зголемува така што јасно се покажува интересот на учениците и нивните родители за гимназиското образование.голе, број ученици кој дипломирале во оваа гимназија успешно ќе го продолжат образованието во некое од вишите школи и факултети, во земјата но и надвор од неа. Треба да се истакне фактот дека околу 96% од наставниците, кои се вработени во овој колектив биле и ученици во ова училиште. Речиси со ист процент е и состојбата во органите и другите организации во состав на општина Тетово.

Тетовската гимназија била и ќе остане како главен извор за квалитетен професионален кадар, во општествените, економски и во други дејности. Главна дејност на оваа институција е воспитувањето и образованието на учениците. Прашањето на квалитетната воспитно-образовна работа завзема главна улога во задачите на професионалните органи на гимназијата, како што се: Наставничкиот Совет, Совет на стручниот актив и Советот на паралелките.

Во гимназијата биле застапени следниве насоки: гимназиско образование (општа насока, природно-математичка и јазична насока), како и педагошка, математичко-информатичка, рударско-металуршка и хемиско-технолошка насока.

Од учебната 1982/1983 година е реализиран концептот за насочно воспитание и образование во средните училишта кој траел до учебната 1991/1992. Но, од учебната 1992/1993 повторно ќе се спроведе концептот за гимназиско образование. Од оваа учебна година па наваму, успесите во гимназијата постепено се зголемуваат, а со тоа ќе се зголеми и интересот за упис на ученици во гимназијата.


Ul: Ilindenska” bb
Tel: 044/339-070
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014