Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Документи
 Документи
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
Буџет на Општина Тетово за 2017 годинаВрз осонова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“,бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Тетово на седница одржана на 29.12.2016 година, донесе

Б У Џ Е Т

на општина Тетово за 2017 година

  1. Општ дел

Член 1

Буџет на општина Тетово за 2017 година се состои од:

  1. ВКУПНИ ПРИХОДИ              2.051.203.617

Даночни приходи                       539.230.000

Неданочни приходи                   105.518.039

Капитални приходи                    304.137.873

Приходи од дотации                   859.145.000

Трансфери                                 183.421.177

Приходи од донации                   59.751.528

  1. ВКУПНИ РАСХОДИ         2.051.203.617

Од утврдени намени               2.043.703.617

Резерви                                       7.500.000

  1. Д Е Ф И Ц И Т                                         0
  2. Финансирање                                         0
 

Прилив                                                          0

Домашни приливи                                          0        

Приливи од странски заем                              0

Одлив                                                            0

Отплата на главница                                      0

Член 2

Приходите од Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите  по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

 

Член 3

Оваа одлука стапува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина Тетово,,. 

Бр.08-13184/4          Совет на општина Тетово

29.12.2016                          Председател,

Т е т о в о                     Хисен Џемаили

 

Билансот на приходи од буџетот на Општина Тетово за 2017 година може да го најдете ТУКА

Билансот на расходи од буџетот на Општина Тетово за 2017 година може да го најдете ТУКА

 

 

 
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014