Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Документи
 Документи
 
Документи
Проекти
Урбанистички планови
 
БУЏЕТ на општина Тетово за 2018 годинаВрз осонова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр.64/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“,бр.61/204, 96/04, 67007, 156/09, 47/11 и 192/15), Советот на општина Тетово на седница одржана на __.12.2017 година, донесе


Б У Џ Е Т
на општина Тетово за 2018 година
I.Општ дел

Член 1
Буџет на општина Тетово за 2018 година се состои од:
I.ВКУПНИ ПРИХОДИ 1.840.939.239
Даночни приходи 471.150.000
Неданочни приходи 101.827.255
Капитални приходи 243.700.000
Приходи од дотации 903.876.000
Трансфери 73.706.593
Приходи од донации 46.679.391

II.ВКУПНИ РАСХОДИ 1.905.939.239

Од утврдени намени 1.898.439.239
Резерви 7.500.000

III.Д Е Ф И Ц И Т -65.000.000
IV.Финансирање 65.000.000
Прилив 65.000.000
Домашни приливи 65.000.000
Приливи од странски заем 0
Одлив 0
Отплата на главница 0

Член 2
Приходите од Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

 


Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Тетово”, а ќе се применува од 01 Јануари 2018 година.

Бр.________ Совет на општина Тетово
__.12.2017 Председател,
Т е т о в о ________________

 

 

Билансот на приходи од буџетот на Општина Тетово за 2017 година може да го најдете ТУКА

Билансот на расходи од буџетот на Општина Тетово за 2017 година може да го најдете ТУКА

 
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014