Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Основни училишта
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
О.У. ПерпаримиОсновањето на првото четири годишно  секуларно училиште  во Голема Речица стана на 01-02-1921 наречена "Велика Речица". Училиштето  во тоа време имало два паралелки, прво одделение и подготвителна настава. Наставата се одржаваше на српски јазик.

Во 1942 година со декрет на албанскиот министер за образование г-дин Ернест Колиќи е назначен Идриз Идризи како прв учител во селото Голема Речица. Тој во учебната 1942/43 год.  го отвори првото основно училиште со име "Александар Џувани".

На почетокот на годината беа регистрирани 45 студенти, без ниедно девојче. Покрај првото одделение беше формирана друго одделение со 40 возрасни ученици  (кои во време на војната, училе на српски), со цел да ја научат  албанската азбука и правописот. Тогаш се учеше шест дена во неделата.    

Бројот на учениците воучилиштето  се зголеми во голема мера од двете родови женски и машки род, каде беа вклучени учениците од селата Голема Речица, Мала Речица, Расадиште и Горно Палчиште.

Основно училиште “Перпарими” е основана во 1965 година од страна на Собранието на Општина Тетово со одлука бр. 06-1777/1. Во 1994 година од основното училиште, “Перпарими”-Г.Речица-Тетово е поделена основното училиште, Дервиш Цара- Долно Палчиште.

Прв директор на ова училиште беше г-дин Идриз Идризи, а потоа, господин: Бајрам Мехмети, Рефик Реџепи, Akик Акики, Aфет Јонузи,  Ракип Мазлами, Вехби Адеми, Исеназми Незири , Џемалидин Јонузи, Џевахир Алији, Хатип Шабани, Бесник Алили и Ејуп  Рустеми.

Од првата генерација на оваа осумгодишно основно училиште до денес дипломирале многу адвокати, лекари од разновидни профили, специјалисти, медицински сестри, економисти, професори, инженери, занаетчии од многу профили, новинари, писатели, бизнисмени, спортисти и многу други професии.

Денес, основното училиште “Перпарими”-Г.Речица-Тетово вкупно бројува 731ученици и тоа 392 момчиња 338 девојчиња, од вкупно 34 паралелки, со 62 вработени 22 мажи и 40 жени кои: 1 директор, 1 педагог, 1 психолог, 1 библиотекар, 1 секретар, 51 наставници и шест технички работници.

Наставата се одржува на Албански јазик. Настава во основното училиште, “Перпарими” се спроведува во две смени и тоа прва смена виши паралелки и втора смена нижи паралелки.

 

Адреса: Голема Речица 
Тел: 044 481-583
Е-маил: shkollafilloreperparimi@yahoo.com     
Патронат : 7 Март
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014